K1主題活動 – 環保美勞創作

2020年12月

為配合校本課程的主題——環保及衛生,老師們與幼兒一起收集了學校內廢棄的物料(如:紙皮箱、舊報紙、廁紙筒等),加入自己的想像,創作出屬於自己的作品。在製作過程中,幼兒都能享受其中,每個作品都極具個人風格呢!

 slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide slide